Добро дошли на сајт Основног суда у Суботици.

  

Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18 и 88/18) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 101/13), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.године основан је и Основни суд у Суботици, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва утврђено је да Основни суд у Суботици врши надлежност за територију општина Бачка Топола, Мали Иђош и за град Суботицу.

Основни суд у Суботици је суд опште надлежности, његова стварна надлежност утврђена је чл. 22 Закона о уређењу судова (Сл. гласник РС" бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18 и 88/18).

 

Сходно цитираној законској одредби:

 

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

 

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

 

Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима, споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа, о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом, споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

 

Основни суд пружа грађанима правну помоћмеђународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

 

Надлежан другостепени суд за Основни суд у Суботици је Виши суд у Суботици и Апелациони суд у Новом Саду.

 

У другом степену Виши суд у Суботици одлучује о жалбама на одлуке Основног суда у Суботици :

  1. о мерама за обезбеђење присуства окривљеног

  2. за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година

  3. на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале вредности, у извршним поступцима и поступцима обезбеђења, у ванпарничним поступцима

 

Апелациони суд у Новом Саду одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Суботици у кривичном поступку и грађанскоправним споровима, ако за одлучивање по жалби није надлежан Виши суд у Суботици.