Основни суд у Суботици, в.ф.Председника суда Тумбас Розалија, на основу Закона о уређењу судова, Закључка Високог савета судства број:021-05-46/2020-01 од 07.05.2020.године, поводом одлуке о укидању ванредног стања коју је донела Народна скупштина Републике Србије дана 06.05.2020.године („Сл.гласник РС“, број 65/20), дана 08.05.2020.године доноси следећа:

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У ОСНОВНОМ СУДУ У СУБОТИЦИ

 

Одлуком о укидању ванредног стања коју je донела Народна скупштина Републике Србије дана 06.05.2020. године (“Сл. гласник PC”, број 65/20) стичу се услови за нормализацију рада судова у Републици Србији почев од 11.05.2020. године.

 

Након укидања ванредног стања и у складу са здравственим мерама, уводе се Правила понашања запослених и странака у Основном суду у Суботици због заштите здравља судија и запослених (у даљем тексту: запослени), и странака, и спречавања даљег ширења епидемије изазване вирусом COVID-19, које обухватају следеће:

 

 I Обавезе запослених

  - Приликом уласка у зграду суда, сви запослени су дужни:

  1. да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),

  2. да изврше дезинфекцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да запосленом испрска средство на руке асепсол средством),

  3. да прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата, безбедносни скенер уређај),

- Сви запослени који улазе у објекат у обавези су да носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лицу a пожељно je и ношење заштитних хигијенских рукавица.

  •  Уколико запослени који улази у објекат нема одговарајућа средства заштите, првенствено личну заштитну маску, или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће му бити омогућен улаз у зграду суда.

- Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносннх мера, запослени je дужан да се придржава прописаних мера о безбедном растојању - физичке дистанце, које мора изиосити минимум 1,5 метара измсђу две особе; свако ко се нe придржава ове мере биће опоменут a у случају непоштовања овс мере биће му онемогућен улаз у објекат. У случају стварања велике гужве на улазу у зграду суда, биће одређено различито време доласка запослених на рад, у интервалу од 07:30 часова до 08:30 часова.

 

- На пријемном шалтеру, у писарницама и на шалтеру Поште, обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању измећу запослених на шалтерима као и измећу странака у реду.

- Приликом коришћења лифта неопходно je поштовати препоручено правило везано за растојање, те сходно томе није препоручљиво због величине лифта да више од једне особе користи лифт. У смислу овога препорука je да сви који улазе у зграду суда a у здравственој или физичкој су могућности, да користе степенишни простор за долазак на радно место.

- Препоручује се да запослени редовно проветравају свој радни простор (канцеларију, кабинет или судницу) природним путем - отварањем прозора и да не укључују клима уређаје, као и да сами дезинфекционим средством пребришу тастатуру рачунара и миш уз рачунар, као и свој радни сто.

- Запослени су дужни да поштују препоруку о безбедној удаљености током свих радних активности, као и о дозвољеном броју запослених у просторији са прописаном удаљеношћу.

- Запослени су дужни да се у случају повишене температуре или здравствених проблема са сумњом на респираторне инфекције, јаве свом изабраном лекару.

II Обавезе странака

 

Приликом уласка странака у објекат, обавеза свих јe:

 

  1. да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),

  2. да изврше дезинфекцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да странци испрска средство на руке асепсол средством),

  3.   прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата, безбедносни скенер уређај),

  4. носе личну хигијенску маску за заштиту, која добро пријања на нос и уста,

  5. носе заштитне хигијенске рукавице.

 

- По уласку у објекат и проласку хигијенских и безбедносних мера странке су у обавези да изврше пријављивање на пријавници са одговарајућим документима (позив за суђење, лични идентификациони документ и да наведе разлог доласка у сл. објекат суда).

- Уколико странка улази у објекат а нема одговарајућа средства заштите, првенствено се мисли на ношење личне заштитне маске или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће јој бити омогућен улаз у зграду суда.

- Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, странка је дужна да се придржава прописаних мера о безбедном растојању - физичке дистанце, којс мора износити минимум 1,5 метара између две особе; свако ко се не придржава ове мере биће опоменут a у случају непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у објекат.

- Нa пријавници приликом евидентирања уласка странака, строго ће се примењивати мере држања физичке дистанце - безбедног растојања, приликом пријављивања на самој пријавници.

- На пријемном шалтеру, у писарницама и на шалтеру Поште, обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању између запослених на шалтерима као и између странака у реду.

- За странке које долазе у објекат a имају потребу за коришћењем тоалета, одређује се један тоалет на приземљу.

Улазак странака на суђење биће спроведен no приоритету и неопходности присуства на суђењу. Предност ће имати окривљени и браниоци као и друга лица која су судски позвана. Осталима, уколико нису стечени услови о безбедној удаљености, у договору са председником већа, неће бити омогућен улазак у судницу. У чекаоницама странке морају поштовати предвиђено безбедно растојање од минимум 1,5 метара.

 

 III Правила рада Службе правосудне страже, дела судске писарнице и Службе за техничке послове, противпожарну заштиту и безбедност и здравље на раду

 

- Правосудни стражари који су распоредом рада ангажовани на улазу у објекат или на пријавници, дужни су да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно, ношење личне заштитне маске, заштитних хигијенских рукавица и заштитног визира.

Правосудни стражари су дужни да контролишу поштовање свих мера предвиђених овим Правилима и поступају у складу са њима.

- Запослени на шалтерима суда и Поште дужни су да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно, да носе личну заштитну маску и заштитне хигијенске рукавице.

Запослени на пословима одржавања хигијене у објекту, посебно у преподневној смени обавезни су да више пута у току радног дана користишћењем дезинфекционих средстава очисте простор на улазу, посебно улазна врата, све стаклене површине које се користе, пултове на пријемном шалтеру, пулт пријавнице на улазу, гелендере (рукохвате) на степеништу, тоалете и лифт. За одржавање простора користиће санитарна и дезинфекциона средства (натријум хипохлорит, алкохол и асепсол).

- Запослени на пословима одржавања одржавања хигијене у објекту дужни су да:

1. редовно допуњавају у дозо баријерама дезинфекциону течност за обућу, које се налазе на улазу,

2. врше редовно проветравање ходничних просторија природним путем - отварањем прозора,

3. изврше чишћење и дезинфиковање сваке просторије на крају радног дана, посебно водећи рачуна о квакама, ручкама и тоалетима.

 

 IV Примена мера предвиђена Правилима

 

Ове мере примењују се по укидању ванредног стања, од почетка рада Основног суда у Суботици 11.05.2020.године, до његових укидања посебном одлуком председника Основног суда у Суботици.

 

 

 

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА

 

РОЗАЛИЈА ТУМБАС