Новости

2011-11-11

Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља

На основу члана 359. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу («Службени гласник РС», број 31/2010) и члана 7. Правилника о испиту за извршитеља („Сл. гласник РС", број 74/2011), Мнистарство правде објављује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИЗВРШИТЕЉА

I

Полагање испита за извршитеља одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду у складу са одредбама Правилника о испиту за извршитеља («Службени гласник РС, број 74/2011;у даљем тексту: Правилник).

II

На основу одредаба члана 8. став 2. Правилника, испит за извршитеља може да полаже лице које је држављанин Републике Србије, које је пословно способно, које је завршило правни факултет ( дипломске академске студије-мастер односно основне студијe у трајању од најмање 4 године), које има најмање две године радног искуства на пословима извршења односно три године радног искуства на правним пословима.

III

Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услове да поднесу пријаву за полaгање испита за извршитеља Министарству правде.

IV

Испитне области и правни извори за полагање испита за извршитеља су садржани у Програму испита за извршитеља који чини саставни део Правилника.

Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Писмени део испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду дана 23. децембра 2011. године са почетком у 10,00 часова.

О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се сви кандидати који су положили писмени део испита.

V

Пријава за полагање испита се подноси на обрасцу који је одштампан уз овај оглас и који се преузима са интернет странице Министарства правде www.mpravde.gov.rs.

Неблаговремене, непотпуне, односно неуредне пријаве одбацују се у смислу члана 10. став 2. Правилника.

VI

Кандидат за полагање испита уз пријаву подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

1) уверење о држављанству Републике Србије,

2) извод из матичне књиге рођених,

3) диплому о завршеном правном факултету ( дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године),

4) потврду о најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године на правним пословима , са тачним описом послова извршења, односно правних послова које је кандидат обављао,

5) фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте

VII

Накнада за полагање испита за извршитеља износи 11.800,00 динара. Наведени износ се уплаћује на рачун 840-1562845-88, модел 97, позив на број одобрења 4410300АР00360742321, сврха уплате: Накнада за полагање испита за извршитеља, прималац: Министарство правде, Немањина 22-26, Београд.

Пријава за полагање испита за извршитеља тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 200,00 динара за подношење пријаве, а у износу од 350,00 динара за одлуку по пријави за испит. Укупан износ таксе од 550,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за полагање испита за извршитељаи доказ о уплати републичке административне таксе.

VIII

Пријава за полагање испита за извршитеља са доказима доставља се у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа у «Службеном гласнику Републике Србије» на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком «Пријава за испит за извршитеља».

Оглас је објављен у «Службеном гласнику Републике Србије» број 82/2011 од 04.11.2011. године.

Особа задужена за контакт поводом огласа је Ненад Јовановић, телефон број 011/3620-504.

Оглас за испит за извршитеља са обрасцем пријаве
Преузмите документ (.doc)

Пријава за испит за извршитеља
Преузмите документ (.xls)