Новости

2020-03-17

УПУТСТВО ЗА РАД СУДА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ - COVID 19

Основни суд у Суботици по в.ф. Председника суда Тумбас Розалије на основу Закона о уређењу судова, Препоруке Министарства правде за рад судова и Јавних тужилаштва за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године, дана 17.03.2020. године доноси следеће

 

 

У П У Т С Т В О

 

1. Препоручује се да у кривичним поступцима, суд поступа у предметима у којима је одређен притвор или се тражи одређивање притвора, у предметима који се воде за кривична дела из чл. 235, 248 и 249 Кривичног законика, у предметима против малолетних учинилаца кривичних дела, односно где је оштећени малолетно лице, у предметима који се односе на насиље у породици, у предметима у којима постоји опасност од застарелости, као и у другим предметима за кривична дела за које је примљен већи број кривичних пријава, а извршена су за време ванредног стања и у вези са ванредним стањем. У осталим предметима одлажу се главни претреси и спровођење процесних радњи пре оптужења.

 

2. Препоручује се да у грађанским предметима суд одложи рочишта у грађанско правним споровима, спровођење извршних радњи у извршним поступцима, изузев спровођења извршења ради издржавања и рочишта у ванпарничним поступцима, осим:

 

- грађанскоправних спорова који су по закону хитни,

- одржавање рочишта у хитним поступцима из ванпарничне материје и извршне материје (нарочито поступање у статусним стварима и поднетим предлозима за одређивање мера обезбеђења – претходних и привремених мера) и

- поступака правне и међународно-правне помоћи који се односе на легализацију исправа уз претходну најаву председнику суда.

 

Потребно је да судија у грађанскоправним предметима у којима се рочишта одржавају у складу са овом препоруком уваже писмену молбу за одлагање рочишта пуномоћника, адвоката, учесника у поступку, а старији је од 60 година, има хроничне здравствене проблеме или има дете млађе од 12 година. Уз молбу се подноси писмени доказ о наведеним чињеницама, као и писмена сагласност властодавца.

 

3. Обезбеђује се пријем судских писмена увођењем једног шалтера са контролисаним бројем странака (по два лица истовремено) који могу да му приступе на растојању од 2 метара једна странка од друге. ПО ПРАВИЛУ ДОКУМЕНТЕ СЕ ПРЕДАЈУ ПУТЕМ ПТТ СЛУЖБЕ, А НЕПОСРЕДНО НА ПРИЈЕМНОМ ШАЛТЕРУ СУДА САМО У ПРЕДМЕТИМА У КОЈИМА СЕ ХИТНО ПОСТУПА. Увид у предмете ограничава се само за предмете у којима се поступа у складу са овим упутством. Издавање потврда и уверења спроводи се само ако подносилац укаже на оправданост хитног издавања, на начин да се спречи ширење заразних болести. Радно време са странкама за пријемни шалтер и уписнике је од 09,00 до 11,00 часова.

 

Радно време суда је од 7,30 до 13,00 часова.

 

Пријемни шалтер и писарнице по протеку утврђеног радног времена дежурају са једним запосленим до 15,30 часова.

 

У Управи суда – секретар и административни технички секретар раде пуно радно време, као и један запослени у ИТ служби.

 

Препоручује се за запослене који су старији од 60 година, који имају хроничне здравствене пробелеме и који имају децу до навршених 12 година живота где је могуће да послове обављају од куће или у другој смени а по одлуци в.ф. Председника суда уз прибављено мишљење руководиоца. Исто је променљиво у зависности од потребе процеса рада и здравствене ситуације у вези пандемије вируса COVID 19.

 

Наведено упутство примењује се од 18.03.2020. године.

 

 

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА

 

РОЗАЛИЈА ТУМБАС