Употреба језика

У службеној употреби у Основном суду у Суботици су следећи језици: српски, мађарски, хрватски, словачки и русински језик.

У складу са одредбама важећих процесних прописа, као и одредбама Судског пословника судски поступци у Основном суду у Суботици се воде на језику националних мањина, ако је језик мањине у службеној употреби у суду, док се припаднику националне мањине одлуке достављају на његовом језику ако је у суду поред српског језика у службеној употреби и језик националне мањине. На наведени начин, Судским пословником уопштено је регулисано вођење поступака на језицима националних манина, док се у осталим случајевима примењују правила о језику садржана у процесним законима.

У чл. 10 Устава Републике Србије који је ступио на снагу даном проглашења у Народној скупштини одн. 08.11.2006.г. се наводи да је у Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, док је службена употреба других језика и писама уређена законом, а на основу устава.

У чл. 14 Устава Републике Србије се наводи да Република Србија штити права националних мањина. У ставу два истог члана се наводи да држава јемчи посебну заштиту националних мањина ради остваривања потупне равноправности и очувања њиховог идентитета.

У чл. 32 став 2 Устава се наводи да се свакоме јемчи право на бесплатног преводиоца, ако не говори или не разуме језик који је у службеној употреби у суду и право на бесплатног тумача, ако је слеп, глув или нем.

У чл. 6 ЗПП-а се наводи да се парнични поступак води на српском језику екавског или ијекавског изговора и у том поступку користи се ћирилично писмо, а латинично писмо-у складу са уставом и законом. На подручјима на којима је у складу са законом у службеној употреби језик одређене националне мањине поступак се води и на језику и уз употребу писма те националне мањине. Истим чланом у ставу 2 предвиђено је да странке и други учесници у поступку имају право да се служе својим језиком и писмом у складу са одредбама овог закона.

У чл. 96 ЗПП-а се наводи да странке и други учесници у поступку имају право да на рочиштима користе и приликом усменог предузимања процесних радњи пред судом, употребљавају свој језик. Ако се поступак не води на језику странке одн. других учесника у поступку, обезбедиће им се, на њихов захтев, усмено превођење на њихов језик онога што се износи на рочишту, као и усмено превођење исправа које се на рочишту користе ради доказивања. У ставу 2 истог члана се наводи да ће се странке и други учесници у поступку поучити о праву да усмени поступак пред судом прате на свом језику посредством тумача, док ће се у записник забележити да су поучени са овим правом, као и изјава странке одн. другог учесника у вези са овом поуком. У ставу 3 овог члана се наводи да превођење обављају тумачи.

У чл. 97 ЗПП-а се наводи да се позиви, одлуке и друга судска писмена упућују странкама и другим учесницима у поступку на српском језику. Ако је у суду у службеној употреби и неки од језика националних мањина, суд ће на том језику достављати судска писмена оним странкама и учесницима у поступку који су припадници те националне мањине и у поступку се служе тим језиком.

У чл. 98 ЗПП-а се наводи да странке и други учесници у поступку упућују суду своје тужбе, жалбе и друге поднеске на језику који је у службеној употреби у суду, а да као учесници у поступку могу упућивати своје поднеске и на језицима националних мањина који није у службеној употреби у суду ако је то у складу са законом.

У чл. 99 ЗПП-а се наводи да трошкови превођења на језике националних мањина, падају на терет средстава суда.

У чл. 7 ЗКП-а се наводи да је у кривичном постуку у употреби је српски језик екавског и ијекавског изговора и ћирилично писмо или латинично писмо, у складу са уставом и законом. У ставу 2 истог члана се наводи да су у судовима на чијим подручјима живе припадници националних мањина, у службеној употреби у кривичном поступку и њихови језици и писма, све у складу са законом.

У чл. 8 ЗКП-а наводи се да се тужбе, жалбе и други поднесци упућују суду на језику који је у службеној употреби у суду, док у кривичном поступку страни држављанин који је лишен слободе може упућивати суду поднеске на свом језику.

У чл. 9 ЗКП-а се наводи да се кривични поступак води на језику који је у службеној употреби у суду. У ставу 2 истог члана се наводи да странке, сведоци и друга лица која учествују у поступку имају право да у поступку употребљавају свој језик. Ако се поступак води на језику тог лица, обезбедиће се и усмено превођење онога што оно, одн. друго лице износи, као и исправа и други писани доказни материјал. У ставу 3 истог члана се наводи да ће се о праву на превођење поучити лице из става 2 овог члана, које се може одрећи тог права ако зна језик на коме се води поступак, док ће се у записнику забележити да је дата поука и изјава поученог учесника у поступку. У ставу 4 овог члана се наводи да се превођење поверава тумачу.

У чл. 10 ЗКП-а се наводи да позиве, одлуке и друга писмена суд упућује на српском језику. У ставу 2 истог члана се наводи да ако је у суду у службеној употреби и језик националне мањине, суд ће на том језику достављати судска писмена лицима која су припадници те националне мањине, а у поступку су се служили тим језиком. Та лица могу захтевати да им се писмена достављају на језику којим се служе у поступку.