Радно време

Радно време у седишту Основног суда Суботица је од 07:30 до 15:30 часова.

Радно време пријемног шалтера је од 08:00 до 15:00 часова. Иницијални акти примају се, разврставају и предузимају друге радње у складу са чл.114, 163, 165, 166 Судског пословника. Писмена се предају у 2 (два) примерка за суд и довољном броју примерака за супротну страну.

Судски списи могу се у седишту Основног суда у Суботици разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења, од 08:00 до 12:00 часова. Странке, њихови пуномоћници, браниоци и друга лица које долазе у суд ради тражења обавештења, разгледања и преписивања списа, добијања потврда и слично примају се од 08:00 до 12:00 часова.

Странке, пуномоћнике, браниоце и друга лица прима Секретар суда радним данима током целог радног времена. Председник суда Тумбас Розалија, прима странке, пуномоћнике, браниоце и друга лица уторком од 9:00 до 12:00 часова, а Председник суда пријем странака и других лица поверава и заменику председника суда и председницима оделења.

Странке, њихове пуномоћнике, браниоце и друга лица прима у Судској јединици Бачка Топола, по овлашћењу Председника суда,  судија Ружа Коларевић средом од 09:00 до 12:00 часова.